İnsan Kaynakları Politikası

PilenPak yasalara, mevzuata ve çalışanlarının haklarına saygılı, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini ön planda tutan, tüm çalışanlarında kalite, ürün güvenliği, iş güvenliği, çevre bilincini yerleştirmiş ve kendisine güven duyulan bir şirkettir.

PilenPak insan kaynakları süreçlerinin uygulanmasında, işe alma, yükselme ve ücretlendirmeye kadar, tüm çalışanları arasında yasal mevzuatlar dahilinde fırsat eşitliği ortamını yaratır, çalışanları arasında ırk, din, dil, cinsiyet, yaş v.b. ayrımı yapmaz.

Pilenpak uluslararası çerçevede insan haklarının korunmasını destekler ve bu haklara saygı gösterir. Her türlü çocuk istismarına karşıdır. Kişisel gizliliği bir insan hakkı olarak görür. Tüm paydaşların insan hakları uygulamaları doğrultusunda yerel kanunlara ve uluslararası standartlara uymasını bekler. İnsan haklarını korumak için mevzuat ve standartların belirlediği çerçeveye bağlı olmaksızın, insan haklarına saygı duymaktan sorumlu olduğunu kabul eder. Her türlü mecburi ve zorla çalıştırma uygulamalarının ortadan kaldırılmasını, çocuk ve gerekli yasal şartlar dışında genç işçi çalıştırılmasını önlenmesini, istihdamda ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını savunur.

İş ahlakı

PilenPak’ta; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve tüm paydaşlar ile olan ilişkilerde doğruluk ve dürüstlükle hareket edilir.

PilenPak’ta; çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez.

PilenPak resmi kurumlar ile olan ilişkileri her zaman şeffaf ve açıktır. Resmi kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir, resmi kurumlar nezdinde yanıltıcı, aldatıcı davranışlarda bulunmaya kesinlikle izin verilmez.

PilenPak çalışanları tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler.  Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

PilenPak çalışanları çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir. Çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır. Çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

PilenPak çalışanları tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. PilenPak çalışanları hediye almaması, PilenPak çalışanına hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

PilenPak çalışanları, PilenPak malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, PilenPak mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

PilenPak görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşan açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler. Kişisel çıkarlarını, şirket çıkarlarının önünde tutmazlar.

PilenPak çalışanları, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar.

Müşteri, taşeron ve yüklenici firmalardan hediye istenmez ve imada bulunulmaz. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye almak veya teklif edilmesi hiçbir şartta kabul edilemez. Davet kabulü ancak üst düzey yönetici onayıyla, personel kararını etkilemeyecek, şirket çıkarlarına ters düşmeyen durumlarda gerçekleşebilir. 

Aşağıdakiler konularda ayrımcılık yapılamaz;

– Cinsiyet

– Özürlülük

– Aile durumu

– Cinsel yönelim

– Yaş

– Siyasal ve felsefi düşünceler

– Dini inançlar

– Sendika faaliyetleri

– Irk, sosyal, kültürel ya da ulusal kökenler

Taciz ve şiddetle ilgili yasalara aykırı davranışlar hiçbir şartta kabul edilemez. Bu davranışlardan bazıları; İstenmeyen fiziki temas, bakış ve diğer jestler, yorumlar, davetler ya da talepler, uygunsuz resim ve karikatürler dahil olmak üzere saldırgan materyal dağıtımı ve sergilenmesi, can yakmayı ya da sinirlendirmeyi amaçlayan eylemler, kasten birisini hata yapmaya sevk etmek, utandırma ya da sindirme, fiziki ya da sosyal izolasyon.

Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır. Bu kurallara uyumun takibi yapılır. Aykırılıklar tespit edilmesi halinde Disiplin Kurulu’na başvurulur.